Agenda Projektového oddělení zahrnuje:

-přípravu analytických, syntetických a metodických materiálů z oblasti tvůrčí činnosti v oblasti projektové, vědy a výzkumu a transferu technologií; 

-monitoring výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti na univerzitě; 

-zpracování zprávy o vědecko-výzkumné a umělecké činnosti univerzity;

-monitoring projektů specifického výzkumu a činnosti IGA; 

-administraci zpráv o využití účelové podpory; 

-administraci nominací zástupců univerzity do hodnoticích panelů poskytovatelů finanční podpory včetně RVVI; 

-garanci a zveřejňování údajů o vědecko-akademických kvalifikacích na MŠMT; 

-metodickou podporu a administraci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem; 

-organizačně-technické zabezpečení promocí absolventů doktorského studia a předávání dekretů nově jmenovaným docentům; 

-agendu Grantové agentury Gregora Johana Mendela Mendelovy univerzity v Brně (GAGJM);

-metodickou podporu navrhovatelům a řešitelům projektů českých i zahraničních dotačních titulů, zejména ve fázi přípravy projektových žádostí u vědecko-výzkumných projektů (např. NAZV, TA ČR, GA ČR, NAKI, Inter-Excellence, Interreg, Visegrad Fund); 

-komunikaci s poskytovateli dotací (např. TA ČR, GA ČR, ministerstva školství, vnitra zemědělství, kultury, průmyslu, zdravotnictví); 

-organizačně-technické zabezpečení udělování čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa.

Newsletter 

Podpora projektových skupin 

Náš Facebook

Centrální evidence projektů

Vyhledávání v řešených projektech podle řešitelů z MENDELU

Přehled aktuálně probíhajících veřejných soutěží